ระบบงาน WReg
สมัครอบรมตัวแทนนายหน้า
คำเตือน
1. ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีความประสงค์จะสมัครอบรมหรือสอบ ต้องเข้ารับการอบรมหรือสอบตามหลักสูตรที่สถาบันประกันภัยไทยประกาศ และเข้าอบรมครบตามชั่วโมงแต่ละหลักสูตร หากอยู่ไม่ครบเวลาสถาบันฯ ไม่สามารถมอบหนังสือรับรองการอบรมให้ได้
2. ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด หากท่านใดมาลงทะเบียนเกินกว่า 30 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าห้องอบรม
3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขการอบรมให้ถูกต้องก่อนดำเนินการโอนเงินค่าธรรมเนียมอบรม ทั้งนี้เมื่อมีการโอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
4. ดำเนินการสมัคร และ Print ใบชำระเงิน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบชำระเงินเท่านั้น มิฉะนั้น การสมัครอบรมของท่านจะถูกยกเลิก และท่านจะต้องดำเนินการสมัครใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
5. ใบชำระเงินใช้ได้ 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน และใช้เฉพาะเลขที่บัญชี 096-3-011-970 เท่านั้น